Logo VIVIRESIDENCE

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług nocowania okazjonalnego w Apartamentach, położonych w budynku VIVI RESIDENCE w Żorach przy ul. Promiennej 6, a użyte słowa w regulaminie określenia oznaczają:

Cena Najmu – całkowity koszt wynajmu Apartamentu w najmie dobowym,

Apartament – lokal przeznaczony do wynajmu, oznaczony literą A,

Najem – oddanie przez Wynajmującego Apartamentu do czasowego używania przez Gościa w zamian za umówione wynagrodzenie,

Najem dobowy – najem trwający do 31 dni,

Gość – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu Apartamentu,

Gość zewnętrzny – osoba odwiedzająca Gościa Apartamentów VIVI RESIDENCE.

Wynajmujący -VIVI Residence Sadowski Artur, z siedzibą w Żorach przy Promiennej 6 lok. 10,

Pakiet usług – oferta wynajmu apartamentu wraz z usługami dodatkowymi,

Udogodnienia – dodatkowe świadczenia płatne lub bezpłatne,

Kod dostępu – wygenerowany indywidualnie kod PIN z określonym z góry czasem aktywności tzw. (czasem życia) służący do wejścia do budynku oraz najmowanego apartamentu,

Karta dostępu – klucz w postaci kart magnetycznej z określonym z góry czasem aktywności tzw. (czasem życia) służący do wejścia do budynku oraz najmowanego apartamentu, pobierany z Recepcji Apartamentów lub bezpośrednio z apartamentu przy zameldowaniu lub poza czasem poza czasem działania Recepcji.

Recepcja Apartamentów – recepcja na II p. budynku VIVI Residence.

Usługi dodatkowe – wybrana podczas rezerwacji dodatkowa usługa np. miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

§ 2. Rezerwacja
 1. Rezerwacji można dokonać:
  • bezpośrednio automatycznie poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej viviresidence.eu
  • poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego
  • drogą mailową na adres office@viviresidence.eu
  • telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 22:00
  • pomoc podczas procesu zameldowania poza godzinami pracy obsługi recepcji możliwa jest do godziny 22:00, po wcześniejszym ogłoszeniu faktu późnego zameldowania. W przypadku późnego zameldowania, prosimy skontaktować się, dzwoniąc na numer telefonu + 48 500 300 400 a następnie wybrać tonowo cyfrę 0.
  • apartamenty czynne są całą dobę, obsługa Recepcji czynna jest od 8:00 do 22:00
 2. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu i wyjazdu, jeśli już wybrany typ apartamentu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w apartamencie.
 3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji wskazanym w systemie rezerwacyjnym, jeśli takowa jest wymagana w wybranym pakiecie pobytowym.
 4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet Ceny Najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem Ceny Najmu (o ile całość kwoty nie została wpłacona), należy uiścić nie później niż do dnia rozpoczęcia Najmu w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.
 5. Nieuiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej bądź pozostałej Ceny zgodnie wyznaczonym terminem, zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, skutkuje uznaniem rezerwacji za anulowaną a wpłacone środki w przypadku najmu z warunkiem opłata rezerwacyjna bezzwrotna, utracone.
 6. Możliwość i sposób anulowania rezerwacji oraz warunki zwrotu lub zatrzymania opłaty rezerwacyjnej określane są każdorazowo w czasie procesu rezerwacji.
 7. Gość dokonujący rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat.
 8. W przypadku skrócenia przez Gościa swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres najmu Cena nie podlega zwrotowi.
 9. Dokonując rezerwacji Najemca tym samym akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
§ 3. Zakwaterowanie
 1. Doba hotelowa w Apartamentach VIVI RESIDENCE, trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Odbiór klucza lub karty dostępu jest możliwy w godzinach pracy Recepcji od poniedziałku do soboty od 8:00 do 22:00 a przypadku dni wolnych tj. niedziel lub świąt, po wcześniejszym ustaleniu z obsługą Recepcji VIVI Residence pod numerem +48 500 300 400, po wybraniu tonowo cyfry 0.
 3. Jeśli zameldowanie ma nastąpić poza godzinami pracy Recepcji, prosimy o kontakt z obsługą Recepcji, która przekaże pełną informację o możliwości dostępu do Apartamentów, szczegóły pierwszego dostępu na teren Apartamentów zostaną również przekazane podczas procesu rezerwacji, drogą elektroniczną.
 4. W chwilą zakończenia procesu rezerwacji apartamentu za pośrednictwem systemów automatycznej rezerwacji po dokonaniu wpłaty całości Ceny Najmu, na podany adres email Gościa, zostaną wysłane niezbędne informacje w celu umożliwienia dostęp do budynku, wraz z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi sprawny dostęp do pozostałych dodatkowych wejść oraz wjazdów w przypadku wybrania usług dodatkowych, typu garaż.
 5. Opuszczenie najętego Apartamentu i zdanie karty dostępu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. W przypadku nieopuszczenia Apartamentu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50,00 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Apartamencie.
 6. Opuszczając apartament, Gość zobowiązany jest zamknąć drzwi apartamentu i zwrócić otrzymane Karty dostępu, przekazując je obłudzie w czasie działania Recepcji apartamentów, a przypadku wymeldowania się z apartamentu poza godzinami pracy recepcji, pozostawania Karty dostępu w widocznym dla obsługi miejscu w wewnątrz w apartamentu.
 7. W przypadku, gdy, Gość przewiduje przybycie do apartamentu poza godzinami pracy Recepcji, zobowiązany jest do powiadomienia Recepcji o późnym zameldowaniu i umówieniu się na przekazanie karty dostępu lub kodów dostępu oraz niezbędnych informacji.
 8. Przy odbiorze Karty dostępu, Gość zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) swój oraz osób, które będą przebywać w apartamencie oraz czytelnie wypełnić i podpisać Karty Meldunkowe przez wszystkie osoby przebywające w apartamencie.
 9. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych budynku spowodowanych przez Gościa lub osoby przebywające w apartamencie razem z Gościem, chociażby były one nieumyślnie, a także na pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w §4 i § 5 niniejszego Regulaminu, VIVI RESIDENCE ma prawo pobierać kaucję zabezpieczającą w wysokości 500,00 z, według wyboru Gościa w formie gotówkowej bądź w formie pre-autoryzacji karty płatniczej.
 10. W przypadku pre-autoryzacji Gość wyrazi zgodę na przejęcie przez Wynajmującego, części lub całości ustalonej kwoty bez fizycznego udziału karty płatniczej Gościa. Gość zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu a w przypadku wykrycia szkody po wymeldowaniu Gościa, Wynajmujący po dokonaniu takiego pobrania bez fizycznego udziału karty płatniczej Gościa, zobowiązuje się poinformować Gościa na adres mailowy lub telefonicznie na podane podczas rejestracji dane.
 11. Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania oraz po sprawdzeniu przez VIVI Residence stanu apartamentu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia wysokości spowodowanych zniszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni od dnia wymeldowania.
 12. Zwrot kaucji zablokowanej w formie pre-autoryzacji karty płatniczej następuje w terminie zależnym od banku Wynajmującego i Gościa. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych Wynajmujący poinformuje Gościa w terminie 7 dni od dnia wymeldowania drogą e-mailową lub telefonicznie o stwierdzonych zniszczeniach i kwocie pobranej na poczet usunięcia wyrządzonych szkód.
 13. Jeżeli szkody spowodowane przez Gościa przekroczą wartość kaucji, to Gość zobowiązuje się do dodatkowego pokrycia na rzecz Wynajmującego kosztów napraw wyrządzonych szkód, na co Gość wyraża zgodę.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w apartamencie, jak za własne.
 15. W dniu rozpoczęcia Najmu, Gość zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych z chwilą zapłaty Ceny Najmu, potwierdza, że skutecznie się z nim zapoznał i akceptuje ten regulamin.
§ 4. Warunki korzystania z apartamentów
 1. Gość zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego, określonego przez Wspólnotę Mieszkaniową. Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty Promienna 6, dostępny jest w Recepcji VIVI Residence.
 2. W budynku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Gościa, Gość zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.
 3. W najętym apartamencie oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w apartamencie skutkuje nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości 1000,00 zł, za każde takie naruszenie. Niezależnie od kary pieniężnej, której mowa w zdaniu poprzednim, Gość zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji odpowiednich służb, w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego.
 1. Pobyt dzieci do lat sześciu jest bezpłatny (bez dodatkowej pościeli).
 2. Przebywanie pupili w apartamencie jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z VIVI Residence i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł / dobę. Akceptowane są zwierzęta do wagi 2 kg poza wszelkiego rodzaju gryzoniami typu: świnka, chomik, szczur itp.
 3. W najętym apartamencie mogą przebywać jedynie osoby wpisane do Karty Meldunkowej. Przebywanie osób nie wpisanych do Karty Meldunkowej (gości z zewnątrz) w apartamencie jest możliwe wyłącznie do godziny 22:00 oraz po uprzednim wpisaniu ich do księgi wejść, dostępnej w Recepcji apartamentów. Do godziny 22:00 gość z zewnątrz, zobowiązany jest opuścić apartament. W przypadku stwierdzenia obecności w apartamencie gości zewnętrznych po godzinie 22:00 lub innych osób nie wpisanych do księgi wejść lub Karty Meldunkowej, Najemca zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności dobowej Ceny Najmu. Maksymalna ilość osób wpisanych do Karty Meldunkowej wynosi 4 osób, chyba, że najmowany apartament umożliwia zakwaterowanie większej ilości osób.
 4. Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z obsługą Recepcji i uzyskaniu jego pisemnej zgody oraz zaakceptowaniu warunków finansowych VIVI Residence.
 5. Przedłużenie pobytu w apartamencie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze Recepcji i potwierdzeniu przez nią możliwości kontynuowania Najmu apartamentu, z co najmniej jedno dniowym wyprzedzeniem.
 6. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do apartamentu o każdej porze.
 7. W przypadku naruszenia Niniejszego Regulaminu przez Gościa, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną Cenę Najmu.
§ 5. Prawa i obowiązki Gościa.
 1. Gość zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu apartamentu w stanie niepogorszonym. Przed opuszczeniem apartamentu, Gość zobowiązany jest w szczególności do pozostawienia umytych naczyń lub włożonych do zmywarki, pozostawienia umytych sprzętów kuchennych, zebrania śmieci do kosza na śmieci lub do worków, pozostawiając je obok kosza na śmieci.
 2. Przestawianie mebli i odkręcanie sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 3. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień, Gość zostanie obciążony dodatkową opłata za sprzątanie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Sprzątanie apartamentu lub wymiana ręczników i pościeli jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z obsługą Recepcji oraz płatne zgodnie z ustalonym cennikiem.
 5. Sprzątanie odbywa się na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu.
 6. Gość może korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez VIVI Residence oraz usług Obsługi Recepcji apartamentów świadczonych w godzinach 8:00-22:00 (nie dotyczy zamówienia posiłków). Opłata od każde zrealizowane dodatkowe zamówienie z zewnątrz, wynosi co najmniej 10% wartości świadczenia brutto i ustalana jest każdorazowo z obsługą Recepcji.
 7. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego, zlokalizowanego w wielostanowiskowym garażu na poziomie -1 budynku. Wynajęcie miejsca parkingowego jest dodatkowo płatne zgodnie z ustalonym cennikiem, chyba, że oferta Wynajmującego stanowi inaczej.
 8. Za osoby nieletnie przebywające w najętym Apartamencie odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostaną. VIVI Residence, informuję, iż okna oraz drzwi znajdujące się w apartamentach nie są zabezpieczone przed otwarciem ich przez dzieci. VIVI Residence nie odpowiada za skutki pozostawienia dzieci bez opieki pokojach apartamentowych. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi nad dziećmi przebywającymi w trakcie całego pobytu.
 9. Gość nie może przekazywać apartamentu w podnajem osobom trzecim.
 10. VIVI Residence oddaje apartament wyłącznie do celów nocowania okazjonalnego. Wykorzystywanie apartamentu do innych celów, a w szczególności celów komercyjnych, w tym reklamowych możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą VIVI Residecne i na warunkach finansowych ustalonych uprzednio z Wynajmującym.
 11. Gość nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w apartamencie.
 12. Gość nie może w jakikolwiek sposób próbować złamać zabezpieczenia zamków dostępu do apartamentu ani również próbować kopiować, zaczytywać, podsłuchiwać, dorabiać kart dostępu do najmowanego apartamentu. W przypadku wykrycia przez oprogramowanie prób opisanych powyżej, Gościowi zostanie naliczona kara umowna zgodnie z obowiązującym w cennikiem.
 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Gościa klucza lub karty dostępu, Gość zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z ustalonym cennikiem.
§ 6. Prawa i obowiązki Wynajmującego
 1. VIVI Residence ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentu, chyba że szkoda ta wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub w skutek siły wyższej, albo że powstała wyłącznie z winy Gościa lub osoby, która mu towarzyszyła, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gościa po zakończeniu Najmu przedmioty.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Gościa z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w apartamencie a także powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego w wielostanowiskowym garażu podziemnym. Garaż podziemny jest monitorowany i w razie potrzeby istnieje możliwość wykorzystania nagranego video.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Gościa apartamentu na inny o tej samej lub wyższej kategorii, za uzgodnioną Cenę Najmu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym apartamencie, jeżeli naprawy te są niezbędne do normalnego, umówionego korzystania z najętego apartamentu.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności apartamentu z opisem, Gość zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Recepcji lub email: office@viviresidence.eu a Wynajmujący zobowiązuje się do naprawienia niedogodności, niezgodności w trybie natychmiastowym lub przedstawienia Gościowi, zastępczego apartamentu o identycznym lub wyższym standardzie.
§ 7. Sprzątanie.
 1. W przypadku wykupienia dodatkowej usługi sprzątania, usługa ta będzie wykonywana w dniach i w godzinach ustalonych pomiędzy Wynajmującym a Gościem. Zgłoszenia zamówienia można dokonać w każdym czasie działania obsługi Recepcji Apartamentów VIVI Residence.
 2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu, będącym własnością Gościa, powstałych w związku z wykonywaniem usługi sprzątania, obejmującą wyłącznie uszczerbek o charakterze majątkowym.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria, laptop, itp.), pozostawione przez Gościa w widocznym miejscu, jak i również nie odpowiada za jakiekolwiek utracone korzyści nie materialne pozostawione przez Gościa w apartamencie. W każdym apartamencie został zainstalowany sejf, w którym Gość ma możliwość przechowywania drogocennych przedmiotów.
 4. Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi porządkowo – czystościowe, jak za działania własne.
§ 8. Reklamacje.
 1. Goście uprawnieni są do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres: office@viviresidence.eu a o sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Gościa za pośrednictwem poczty e-mailem zwrotnym na adres e-mail Gościa w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.
 3. W przypadku reklamacji usług dodatkowych sprzedawanych w pakietach, reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie przekazana do partnerów Wynajmującego świadczących wybrany zakres usług dodatkowych.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem viviresidence.eu

Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – firma VIVI Residence, prowadząca działalność pod adresem: Promienna 6/10, 44-240 Żory, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 633-101-99-24, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

2. Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 3. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 4. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 5. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.
 6. Rezerwacja usługi – proces rezerwacji apartamentu z wykorzystaniem skryptu HotRes (www.hotres.pl).
5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

Google AdSense

Google AdWords

Facebook

Youtube

hotres.pl

6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach firm odpowiedzialnych za rozwój i wsparcie techniczne poszczególnych przeglądarek.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
7. Wymagania Serwisu
 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
8. Zmiany w Polityce Cookie
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Polityka prywatności

1. Wynajmujący oświadcza, że:

 • a) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2016 poz. 922 ze zm.) dalej jako UODO w odniesieniu do danych osobowych Gości,
 • b) przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnych do realizacji umowy najmu apartamentów,
 • c) prowadzi zbiór danych osobowych pt.: „VIVI Residence – Dane Osobowe”,
 • d) przetwarzanie danych osobowych Gości następujące wyłącznie w celu, w zakresie i na czas niezbędnym do wykonania UmowyNajmu Apartamentu,
 • e) przetwarzanie danych osobowych Gości następują zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami UODO.

2. W celu wykonania Umowy Najmu będą przetwarzane następujące dane osobowe Gości: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail,

numer telefonu lub ewentualne dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rezerwacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane przez

Wynajmującego jedynie na potrzeby weryfikacji tożsamości Gości. Wynajmujący nie będzie utrwalał ani przechowywał tych danych ponad

okres trwania Umowy Najmu, chyba, że Najemca wyraził zgodę Wynajmującemu na udostępnianie swoich danych w celu prowadzenia

działań marketingowych, promocyjnych w ramach świadczonych usług przez Wynajmującego. W przypadku wyrażenia takiej zgody przez

Najemcę, Wynajmujący będzie miał prawo do wysyłania drogą mailową lub SMS-ową, organizowanych promocji ofert, składania życzeń

urodzinowych lub imieninowych, przypomnień o zbliżającym się terminu rezerwacji, wydarzeń okolicznościowych itp.

3. Wynajmujący będzie przetwarzał dane osobowe Gości poprzez ich zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przekazywanie

i ujawnianie w razie takiej potrzeby innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wynajmujący zobowiązuje się powiadomić Gości o wszelkich zdarzeniach odnoszących się do danych osobowych przetwarzanych w

ramach realizacji Umowy Najmu, które związane są z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do tych danych, ich zniszczeniem,

zagubieniem, utratą.

6. Wynajmujący zobowiązuje się do:

 • a) przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem,
 • b) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem,
 • c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia także po rozwiązaniu Umowy Najmu, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Najmu.

7. Wynajmujący dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby odpowiednio upoważnione oraz zapewni zachowanie poufności danych osobowych w tym zapewni zachowanie tajemnicy przez wszystkie osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych.

8. Wynajmujący wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych przy uwzględnieniu wymagań określonych w art. 32 RODO. Wynajmujący w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Wynajmujący zapewni, aby powierzone do przetwarzania dane osobowe nie były używane, zmieniane, przesyłane, kopiowane, udostępnianie lub przetwarzane w żaden inny sposób niż w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy Najmu Apartamentów lub Regulaminu Najmu Apartamentów lub Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Promienna 6.

10. Wynajmujący niezwłocznie poinformuje Gości o przypadkach naruszenia ochrony ich danych osobowych nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zaistnienia takiego naruszenia lub podejrzenia takiego naruszenia.

11. Wynajmujący poinformuje stosowne organu o zdarzeniach, o których mowa w ust. 10 powyżej.

12. Przez usunięcie danych osobowych rozumieć należy fizyczne zniszczenie nośników danych osobowych, a w przypadku danych osobowych przechowywanych w systemach komputerowych (informatycznych) – usunięcie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która w sposób nieodwracalny uniemożliwi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

13. Usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 12 powyżej zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wynajmującego.

14. Wynajmujący może powierzyć przetwarzania danych osobowych Gości innemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

15. Gość ma prawo do kontroli Wynajmującego pod kątem przestrzegania prawa odnośnie przetwarzanych jego danych osobowych. O chęci kontroli należy zawiadomić Wynajmującego lub jego upoważnionych pracowników z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem.Wynajmujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Recepcji, w sposób nieutrudniający pracy Recepcji oraz Wynajmującego.

16. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia, zakończenia, Umowy Najmu Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych mu na mocy Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych lub co innego Strony uzgodnią w odrębnym porozumieniu.

17. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie VIVI RESIDENCE

a) Proces zamówienia usługi – w celu zawarcia umowy najmu z potencjalnymi Gośćmi VIVI RESIDENCE przez okres roku od daty zakończenia usługi. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

 • – imiona i nazwiska
 • – adresy email
 • – numery telefonów
 • – informacje o dacie pobytu/noclegu
 • – liczba osób dorosłych objętych zamówieniem
 • – informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu
 • – liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem
 • – adresy zamieszkania
 • – numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych – przez okres 7 dni od daty zakończenia usługi
 • – dane firmowe
 • – język do kontaktu

b) Proces świadczenia / rozpatrzenia reklamacji – zamówionej usługi w trakcie jej trwania dla Gości VIVI RESIDNECE przez okres roku od daty zakończenia usługi. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

 • – imiona i nazwiska
 • – adresy email
 • – numery telefonów
 • – informacje o dacie pobytu/noclegu
 • – informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu
 • – liczba osób dorosłych objętych zamówieniem
 • – liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem
 • – adresy zamieszkania
 • – numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych – przez okres 7 dni od daty zakończenia usługi
 • – dane firmowe
 • – język do kontaktu

c) Usługa księgowa w trakcie lub po zakończeniu trwania usługi dla Gości VIVI RESIDENCE przez okres 5 lat od wystawienia dokumentu finansowo-księgowego. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

 • – imiona i nazwiska
 • – adresy email
 • – ewentualnie dane firmowe
 • – adresy email
 • – numery telefonów

d) Usługa wysłania propozycji pobytu oraz informacji o wydarzeniach lub obowiązujących promocjach, wysyłania życzeń okolicznościowych w trakcie lub po zakończeniu trwania usługi dla Gości VIVI RESIDNECE do czasu odwołania zgody. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

 • – imiona i nazwiska
 • – adresy email
 • – ewentualnie dane firmowe
 • – numery telefonów