Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług nocowania okazjonalnego w Apartamentach, położonych w budynku VIVI RESIDENCE w Żorach przy ul. Promiennej 6, a użyte słowa w regulaminie określenia oznaczają:

 • Cena Najmu – całkowity koszt wynajmu Apartamentu w najmie dobowym,

 • Apartament – lokal przeznaczony do wynajmu, oznaczony literą A,

 • Najem – oddanie przez Wynajmującego Apartamentu do czasowego używania przez Gościa w zamian za umówione wynagrodzenie,

 • Najem dobowy – najem trwający do 31 dni,

 • Gość – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu Apartamentu,

 • Gość zewnętrzny – osoba odwiedzająca Gościa Apartamentów VIVI RESIDENCE.

 • Wynajmujący -VIVI Residence Sadowski Artur, z siedzibą w Żorach przy Promiennej 6 lok. 10,

 • Pakiet usług – oferta wynajmu Apartamentu wraz z usługami dodatkowymi,

 • Udogodnienia – dodatkowe świadczenia płatne lub bezpłatne,

 • Kod dostępu – wygenerowany indywidualnie kod PIN z określonym z góry czasem aktywności tzw. (czasem życia) służący do wejścia do budynku oraz najmowanego apartamentu,

 • Karta dostępu – klucz w postaci kart magnetycznej z określonym z góry czasem aktywności tzw. (czasem życia) służący do wejścia do budynku oraz najmowanego Apartamentu, pobierany z Recepcji Apartamentów lub bezpośrednio z Apartamentu przy zameldowaniu lub poza czasem działania Recepcji.

 • Recepcja Apartamentów – recepcja na II p. budynku VIVI Residence.

 • Usługi dodatkowe – wybrana podczas rezerwacji dodatkowa usługa np. miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

§ 2. Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać:

  • bezpośrednio automatycznie poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej www.viviresidence.eu

  • poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego

  • drogą mailową na adres office@viviresidence.eu

  • telefonicznie, w każdy dzień tygodnia od 7:00 do 22:00

  • pomoc podczas procesu zameldowania poza godzinami pracy obsługi recepcji możliwa jest do godziny 22:00, po wcześniejszym zgłoszeniu faktu późnego zameldowania. W przypadku późnego zameldowania, prosimy skontaktować się, dzwoniąc na numer telefonu + 48 500 300 400 a następnie wybrać tonowo cyfrę 0.

  • Apartamenty czynne są całą dobę, obsługa Recepcji czynna jest od 7:00 do 22:00

 2. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu i wyjazdu, jeśli już wybrany typ Apartamentu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w Apartamencie.

 3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji wskazanym w systemie rezerwacyjnym, jeśli takowa jest wymagana w wybranym pakiecie pobytowym.

 4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet Ceny Najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem Ceny Najmu (o ile całość kwoty nie została wpłacona), należy uiścić nie później niż do dnia rozpoczęcia najmu w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.

 5. Nieuiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej bądź pozostałej ceny zgodnie z wyznaczonym terminem (zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej), skutkuje uznaniem rezerwacji za anulowaną, a wpłacone środki w przypadku najmu z warunkiem opłata rezerwacyjna bezzwrotna, utracone.

 6. Możliwość i sposób anulowania rezerwacji oraz warunki zwrotu lub zatrzymania opłaty rezerwacyjnej określane są każdorazowo w czasie procesu rezerwacji.

 7. Gość dokonujący rezerwacji lokalu musi mieć ukończone 18 lat.

 8. W przypadku skrócenia przez Gościa swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres najmu Cena nie podlega zwrotowi.

 9. Dokonując rezerwacji Najemca tym samym akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Zakwaterowanie

 1. Doba hotelowa w Apartamentach VIVI RESIDENCE trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

 2. Odbiór kart dostępu jest możliwy w godzinach pracy Recepcji w każdy dzień tygodnia.

 3. Jeśli zameldowanie ma nastąpić poza godzinami pracy Recepcji, prosimy o kontakt z obsługą Recepcji, która przekaże pełną informację o możliwości dostępu do Apartamentów. Szczegóły pierwszego dostępu na teren Apartamentów zostaną również przekazane podczas procesu rezerwacji drogą elektroniczną.

 4. Z chwilą zakończenia procesu rezerwacji Apartamentu za pośrednictwem systemów automatycznej rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty całości Ceny Najmu, zostaną wysłane na podany adres email Gościa niezbędne informacje w celu umożliwienia dostęp do budynku. W wiadomości zostaną zawarte dodatkowe informacje umożliwiające sprawny dostęp do pozostałych wejść oraz wjazdów.

 5. przypadku wybrania usług dodatkowych, typu garaż wyślemy dodatkowe informacje.

 6. Opuszczenie najętego Apartamentu i zdanie karty dostępu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. W przypadku nieopuszczenia Apartamentu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50,00 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Apartamencie.

 7. Opuszczając Apartament, Gość zobowiązany jest zamknąć drzwi Apartamentu i zwrócić otrzymane Karty dostępu, przekazując je obłudzie w czasie działania Recepcji, a przypadku wymeldowania się z Apartamentu poza godzinami pracy recepcji, pozostawienia Karty dostępu w widocznym dla obsługi miejscu wewnątrz w Apartamentu.

 8. W przypadku gdy Gość przewiduje przybycie do Apartamentu poza godzinami pracy Recepcji, zobowiązany jest do powiadomienia Recepcji o późnym zameldowaniu i umówieniu się na przekazanie karty dostępu lub kodów dostępu oraz niezbędnych informacji.

 9. Przy odbiorze Karty dostępu, Gość zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) swój oraz osób, które będą przebywać w Apartamencie oraz czytelnie wypełnić i podpisać Karty Meldunkowe przez wszystkie osoby przebywające w Apartamencie.

 10. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych budynku spowodowanych przez Gościa lub osoby przebywające w Apartamencie razem z Gościem, chociażby były one nieumyślnie, a także na pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w §4 i § 5 niniejszego Regulaminu, VIVI RESIDENCE ma prawo pobierać kaucję zabezpieczającą w wysokości 500 PLN. Do wyboru Gościa jest to możliwe w formie gotówkowej bądź w formie pre-autoryzacji karty płatniczej.

 11. W przypadku pre-autoryzacji Gość wyraża zgodę na przejęcie przez Wynajmującego części lub całości ustalonej kwoty bez fizycznego udziału karty płatniczej Gościa. Gość zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu. W przypadku wykrycia szkody po wymeldowaniu Gościa, Wynajmujący po dokonaniu takiego pobrania bez fizycznego udziału karty płatniczej Gościa, zobowiązuje się poinformować Go o tym fakcie na podany podczas rejestracji adres mailowy lub telefonicznie.

 12. Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania oraz po sprawdzeniu przez VIVI Residence stanu Apartamentu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia wysokości spowodowanych zniszczeń. Nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni od dnia wymeldowania.

 13. Zwrot kaucji zablokowanej w formie pre-autoryzacji karty płatniczej następuje w terminie zależnym od banku Wynajmującego i Gościa. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych Wynajmujący poinformuje Gościa w terminie 7 dni od dnia wymeldowania drogą e-mailową lub telefonicznie o stwierdzonych zniszczeniach i kwocie pobranej na poczet usunięcia wyrządzonych szkód.

 14. Jeżeli szkody spowodowane przez Gościa przekroczą wartość kaucji, to Gość na rzecz Wynajmującego zobowiązuje się do dodatkowego pokrycia kosztów napraw, szkód wyrządzonych, na co Gość wyraża zgodę.

 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w Apartamencie, jak za własne.

 16. W dniu rozpoczęcia Najmu, Gość zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych z chwilą zapłaty Ceny Najmu, potwierdza, że skutecznie się z nim zapoznał i akceptuje ten regulamin.

§ 4. Warunki korzystania z Apartamentów

 1. Gość zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego, określonego przez Wspólnotę Mieszkaniową. Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty Promienna 6, dostępny jest w Recepcji VIVI Residence.

 2. W budynku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Gościa, Gość zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.

 1. W najętym Apartamencie oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w Apartamencie skutkuje nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości 1.000 PLN za każde takie naruszenie. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Gość zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji odpowiednich służb, w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego.

 2. Pobyt dzieci do 3 lat jest bezpłatny (bez dodatkowej pościeli).

 3. Przebywanie pupili w Apartamencie jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z VIVI Residence i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 80 PLN za dobę. Akceptowane są zwierzęta do wagi 2 kg, poza wszelkiego rodzaju gryzoniami typu: świnka, chomik, szczur itp.

 4. W najętym Apartamencie mogą przebywać jedynie osoby wpisane do Karty Meldunkowej. Przebywanie osób nie wpisanych do Karty Meldunkowej (gości z zewnątrz) w Apartamencie jest możliwe wyłącznie do godziny 22:00 oraz po uprzednim wpisaniu ich do księgi wejść, dostępnej w Recepcji Apartamentów. Do godziny 22:00 gość z zewnątrz zobowiązany jest opuścić Apartament. W przypadku stwierdzenia obecności w Apartamencie gości zewnętrznych po godzinie 22:00 lub innych osób nie wpisanych do księgi wejść lub Karty Meldunkowej, Najemca zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności dobowej Ceny Najmu. Maksymalna ilość osób wpisanych do Karty Meldunkowej wynosi 4 osoby chyba, że najmowany Apartament umożliwia zakwaterowanie większej ilości osób.

 5. Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie, itp. możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z obsługą Recepcji i uzyskaniu jego pisemnej zgody oraz zaakceptowaniu warunków finansowych VIVI Residence.

 6. Przedłużenie pobytu w Apartamencie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze Recepcji i potwierdzeniu przez nią możliwości kontynuowania najmu Apartamentu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 7. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do Apartamentu o każdej porze.

 8. W przypadku naruszenia Niniejszego Regulaminu przez Gościa, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym oraz zatrzymując ustaloną Cenę Najmu.

§ 5. Prawa i obowiązki Gościa.

 1. Gość zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu Apartamentu w stanie niepogorszonym. Przed opuszczeniem Apartamentu, Gość zobowiązany jest w szczególności do pozostawienia umytych naczyń lub włożonych do zmywarki, pozostawienia umytych sprzętów kuchennych, zebrania śmieci do kosza na śmieci lub do worków pozostawiając je obok kosza na śmieci.

 2. Przestawianie mebli i odkręcanie sprzętów AGD / RTV będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.

 3. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień, Gość zostanie obciążony dodatkową opłata za sprzątanie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4. Sprzątanie Apartamentu lub wymiana ręczników i pościeli jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z obsługą Recepcji oraz płatne zgodnie z ustalonym cennikiem.

 5. Sprzątanie odbywa się na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu.

 6. Gość może korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez VIVI Residence oraz usług Obsługi Recepcji Apartamentów, codziennie w godzinach pracy recepcji. Opłata od każde zrealizowane dodatkowe zamówienie z zewnątrz, wynosi co najmniej 10% wartości świadczenia brutto i ustalana jest każdorazowo z obsługą Recepcji.

 7. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego, zlokalizowanego w wielostanowiskowym garażu na poziomie „-1” budynku. Wynajęcie miejsca parkingowego jest dodatkowo płatne zgodnie z ustalonym cennikiem chyba, że oferta Wynajmującego stanowi inaczej.

 8. Za osoby nieletnie przebywające w najętym Apartamencie odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostaną. VIVI Residence informuję, iż okna oraz drzwi znajdujące się w Apartamentach nie są zabezpieczone przed otwarciem ich przez dzieci. VIVI Residence nie odpowiada za skutki pozostawienia dzieci bez opieki w pokojach Apartamentowych. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi i opieki nad dziećmi przebywającymi w trakcie całego pobytu w VIVI Residence.

 9. Gość nie może przekazywać Apartamentu w podnajem osobom trzecim.

 10. VIVI Residence oddaje Apartament wyłącznie do celów nocowania okazjonalnego. Wykorzystywanie Apartamentu do innych celów, a w szczególności celów komercyjnych, w tym reklamowych możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą VIVI Residence i na warunkach finansowych ustalonych uprzednio z Wynajmującym. Z chwilą ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnych takich jak epidemie, pandemie oraz inne podobne choroby mogące mieć wpływ na zdrowie i życie osób będących na terenie tego obiektu, najemca ( Gość ) zobowiązany jest przed zameldowaniem poinformować obsługę Recepcji o chęci wykorzystania najmowanego Apartamentów do innego celu np. wykonania obowiązku ustawowego kwarantanny domowej. Za złamanie tego obowiązku, Gość będzie zobowiązany do zapłaty w dniu wymeldowania dodatkowej kwoty w wysokości 6000 zł brutto, za dezynfekcję całego obiektu.

 11. Gość nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w Apartamencie.

 12. Gość nie może w jakikolwiek sposób próbować złamać zabezpieczenia zamków dostępu do Apartamentu ani również próbować kopiować, zaczytywać, podsłuchiwać, dorabiać kart dostępu do najmowanego Apartamentu. W przypadku wykrycia przez oprogramowanie prób opisanych powyżej, Gościowi zostanie naliczona kara umowna zgodnie z obowiązującym w cennikiem.

 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Gościa klucza lub karty dostępu, Gość zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z ustalonym cennikiem.

§ 6. Prawa i obowiązki Wynajmującego

 1. VIVI Residence ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Apartamentu, chyba że szkoda ta wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub w skutek siły wyższej, albo że powstała wyłącznie z winy Gościa lub osoby, która mu towarzyszyła, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gościa po zakończeniu Najmu.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Gościa z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w Apartamencie, a także powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego w wielostanowiskowym garażu podziemnym. Garaż podziemny jest monitorowany i w razie potrzeby istnieje możliwość wykorzystania nagranego video.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Gościa Apartamentu na inny, ale o tej samej lub wyższej kategorii za uzgodnioną wcześniej Cenę Najmu.

 6. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym Apartamencie, jeżeli naprawy te są niezbędne do normalnego, umówionego korzystania z najętego Apartamentu.

 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności Apartamentu z opisem, Gość zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Recepcji lub email: office@viviresidence.eu, a Wynajmujący zobowiązuje się do naprawienia niedogodności, niezgodności w trybie natychmiastowym lub przedstawienia Gościowi, zastępczego Apartamentu o identycznym lub wyższym standardzie.

§ 7. Sprzątanie.

 1. W przypadku wykupienia dodatkowej usługi sprzątania, usługa ta będzie wykonywana w dniach i w godzinach ustalonych pomiędzy Wynajmującym a Gościem. Zgłoszenia zamówienia można dokonać w każdym czasie działania obsługi Recepcji Apartamentów VIVI Residence.

 2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu, będącym własnością Gościa, powstałych w związku z wykonywaniem usługi sprzątania, obejmującą wyłącznie uszczerbek o charakterze majątkowym.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocennego mienia (biżuteria, laptop, itp.), pozostawionych przez Gościa w widocznym miejscu, jak i również nie odpowiada za jakiekolwiek utracone korzyści nie materialne pozostawione przez Gościa w Apartamencie. W każdym Apartamencie został zainstalowany sejf, w którym Gość ma możliwość przechowywania drogocennych przedmiotów.

 4. Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi porządkowo – czystościowe, jak za działania własne.

§ 8. Reklamacje.

 1. Goście uprawnieni są do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres: office@viviresidence.eu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Gościa za pośrednictwem poczty e-mailem zwrotnym na adres e-mail Gościa w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.

 3. W przypadku reklamacji usług dodatkowych sprzedawanych w pakietach, reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie przekazana do partnerów Wynajmującego świadczących wybrany zakres usług dodatkowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.

top